PTA AGM AND TERM TEST RESULTS’ PARENT MEETING

Date: 16th November, 2018 (Friday)
Time: 6:00 p.m. to 9:00 p.m.
Venue: School 
Target: S.1 to S.6

 

                                  

 

家長教師會周年大會上學期統一測驗成績家長會議
 
日期:二零一八年十一月十六日(星期五)
時間:晚上六時正至九
地點:本校
學生: